Inspiratie en leeromgeving

From Wijchen Samenwerkingswijzer
Inspiratie en leeromgeving
Hier vind je handreikingen, leerzame voorbeelden en fact sheets.

Rapport "Rekenkamercommissie belastingsamenwerking Munitax"

Inhoud

De gemeenteraad van Wijchen heeft een Rekenkamercommissie. De Rekenkamercommissie doet onderzoek voor de raad naar de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van het uitgevoerde beleid. In verband met een te nemen besluit door de raad over de constructie waarin de ambtelijke samenwerking met Druten wordt gegoten, heeft de Rekenkamercommissie besloten om de belastingsamenwerking Munitax te onderzoeken.

Voor het onderzoek is de volgende centrale vraag geformuleerd: Welke lessen kunnen worden geleerd uit de belastingsamenwerking Munitax voor de sturing (door organisatie, college en raad) op bestaande samenwerkingsverbanden en toekomstige samenwerkingsinitiatieven.

De Rekenkamercommissie heeft onderzoeksbureau Seinstra Van de Laar de opdracht gegeven om het onderzoek uit te voeren. Het onderzoek is gestart in juli 2016 en in oktober 2016 afgerond. De Rekenkamercommissie hecht eraan om te benadrukken dat het onderzoek een beoordeling betreft van de kaderstelling en controle op de belastingsamenwerking Munitax door de gemeente Wijchen en geen doorlichting van de bedrijfsvoering van de organisatie die Munitax is.

Advies

Het rapport wil er aan bijdragen dat het gevoel van eigenaarschap van intergemeentelijke samenwerking bij raad, college en ambtelijke organisatie toeneemt.Ga terug naar Boven
Rapport Rekenkamercommissie Belastingsamenwerking Munitax.pdf ( downloaden)

Document "Sterk Bestuur"

Inhoud

Allerlei maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen stellen gemeenten voor grote uitdagingen. Naast nieuwe gemeentelijke taken in het sociaal domein spelen er op regionaal niveau verschillende maatschappelijke opgaven op het gebied van arbeidsmarkt, woningmarkt en infrastructuur. Als gevolg hiervan wordt er nu en in de toekomst een sterk beroep gedaan op de bestuurskracht én op de samenwerkingskracht van gemeenten. De Adviescommissie Sterk Bestuur in Gelderland heeft in

opdracht van de provincie Gelderland en de VNG afdeling Gelderland gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de Gelderse gemeenten over de wijze waarop zij omgaan met nieuwe gemeentelijke taken en regionale ontwikkelingen. De adviescommissie werd daarbij ondersteund door BMC Advies. De adviescommissie heeft per gemeente een beknopte analyse van haar kansen en ontwikkelingen opgesteld. Deze geeft inzicht in de mogelijkheden, beperkingen en inspanningen van gemeenten om actief bij te dragen aan een sterke samenwerking en aan de ruimtelijk-economische ontwikkeling van de regio. Vanwege hun intensieve relaties met Gelderse gemeenten zijn daarbij ook de gemeenten Deventer, Mook, Veenendaal en Zeewolde bij de analyse betrokken en bezocht door de adviescommissie.

Advies

Wijchen is een aantrekkelijke woongemeente grenzend aan de stad Nijmegen en beschikt over een goed voorzieningenniveau en een krachtig sociale structuur. In de gesprekken is, naast het functioneren van de gemeente zelf, met name veel aandacht besteed aan de rol van Wijchen in de regio en de betekenis van de regio voor de gemeenten. De adviescommissie constateert dat de positie van de gemeente Wijchen belangrijk is voor het functioneren van het regionale krachtenveld.Ga terug naar Boven
Sterk Bestuur.pdf ( downloaden)

Startdocument Samenwerken in de regio

Inhoud

De focusgroep ‘Samenwerken in de regio’ heeft de opdracht samenwerking met Druten, Beuningen en het Rijk van Nijmegen te verkennen en strategische voorstellen te doen voor integratsie. Deze doelstelling vormt een onderdeel van de integrale opdracht die past in de koers die in het raadsvoorstel Wijchen21 is verwoord. In dit startdocument worden vanuit de (wetenschappelijke) literatuur modellen en samenwerkingsvormen beschreven, teneinde aanknopingspunten te vinden voor stappen en afwegingen die genomen moeten worden. Dit startdocument kan worden beschouwd als een literatuur(quick)scan. Er worden dus (nog) geen concrete voorstellen gedaan voor specifieke vormen (en onderwerpen) van intergemeentelijke samenwerking.

Advies

Samenwerken is bovenal een middel dat gemeenten helpt gezamenlijk doelen te realiseren; een middel echter dat alleen werkt als er voldoende vertrouwen is in elkaar en als partijen ieder afzonderlijk ook zien dat er voordeel voor hun eigen specifieke situatie valt te behalen. In eerste en in laatste instantie begint samenwerking dus altijd vanuit (een welbegrepen) eigen belang. Dit belang reikt verder dan de gemeentelijke portemonnee. Wij denken dat gemeenten behalve het direct zichtbare belang (bijvoorbeeld efficiencywinst), het denken en handelen vanuit regionaal belang meer leidend mogen laten zijn voor hun afwegingen en keuzes. Immers, een krachtige gemeente is gebaat bij een krachtige regio!

Vanuit de gedeelde belangen formuleren gemeenten een gezamenlijk doel, een doel dat ze ook samen willen realiseren door daar middelen voor bijeen te brengen. De vorm die dat krijgt kan variëren, afhankelijk van de doelen van de samenwerking, eigen drijfveren, het wederzijds vertrouwen, de heersende cultuur en het al dan niet aanwezig zijn van enthousiaste bestuurders of managers.

Ga terug naar Boven
Startdocument Samenwerken in de regio.pdf ( downloaden)


Handreiking "Evaluatie en monitoring van samenwerking"

Evaluatie van samenwerking kan aan de hand van de volgende invalshoeken en criteria.
Evaluatie en monitoring van samenwerking.png
Evaluatie en monitoring van samenwerking.png
Evaluatie en monitoring van samenwerking.png


(1) De meerwaarde en resultaten van samenwerking.

 • Zijn de gestelde doelen en opgaven gerealiseerd?
 • Beantwoordt de samenwerking aan de motieven die aanleiding waren voor de samenwerking?


(2) Kosten, kansen en risico’s van samenwerking.

 • Wat is de inzet van financiële en overige middelen om opgaven te realiseren?
 • Is de inbreng van de gemeente in verhouding tot de inbreng en het aandeel van de andere partners?
 • Verzilveren we de kansen die samenwerking met zich meebrengt?
 • Spelen we goed in op de risico’s en is sprake van professioneel risicomanagement?


(3) Het proces en de kwaliteit van samenwerking.

 • Zijn we zelf een goed samenwerkingsspeler voor andere partijen?
 • Staat de onderlinge wisselwerking in het teken van constructieve relaties?
 • Geeft de raad actief sturing aan sturing en controle?
 • Welk spelniveau weten we met samenwerking te realiseren?
  • Zijn we in staat lokale en regionale belangen op een goede manier met elkaar te verbinden?
 • Is sprak van verlegd of verlengd lokaal bestuur?


(4) Het governance regime.

 • Past het gekozen governance regime bij de situatie?
  • Juridische vorm van de samenwerking.
  • Rol-, taak- en bevoegdheidsverdeling.
  • Afspraken, procedures en instrumenten.
 • Is de informatievoorziening en verantwoording tijdig, volledig en relevant om sturing en controle mogelijkheid te maken?
Ga terug naar Boven


Presentaties Gesprekstafel Extra en Omgevingswet

Ga terug naar Boven
Regionale Samenwerking presentatie 1.pdf ( downloaden)